Vitajte!

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku!

Kto sme?

Naše občianske združenie sa v duchu starokatolíckej tradície usiluje prostredníctvom intelektuálnej reflexie, kultúrno-spoločenského dialógu, sociálnych a diakonických aktivít, ako aj aktívneho stretávania sa s inakosťou hľadať také stvárnenie kresťanstva, ktoré zodpovedá potrebám súčasného človeka.

Spája nás presvedčenie, že kresťanstvo môže v 21. storočí vyzerať inak: otvorene, ekumenicky, demokraticky a najmä ľudsky.

Pri napĺňaní svojho poslania úzko spolupracuje so Starokatolíckou delegatúrou Utrechtskej únie na Slovensku, Starokatolíckou cirkvou v Českej republike, starokatolíckymi cirkvami združenými v Utrechtskej únii, cirkvami v plnom sviatostnom spoločenstve s Utrechtskou úniou (Anglikánske spoločenstvo, evanjelická Švédska cirkev) a diakonickými organizáciami týchto cirkví.

Čo robíme?

Naše poslanie uskutočňujeme najmä:

 • organizovaním kultúrnych, spoločenských, duchovných, vzdelávacích, charitatívnych, diakonických a športových aktivít a podujatí na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni;
 • prednáškovou činnosťou, organizovaním verejných diskusií, odborných seminárov, regionálnych, medzinárodných i celoštátnych konferencií a sympózií;
 • publikačnou činnosťou: vydávaním vlastných kníh, časopisov, letákov a ďalších pomôcok;
 • prostredníctvom dialógu s prírodnými a spoločenskými vedami, politikou a umením, inými náboženstvami a svetonázormi;
 • systematickou prácou s deťmi a mládežou s dôrazom na rozvoj neformálneho vzdelávania;
 • výchovou k demokracii a podporou vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd;
 • úsilím o zvyšovanie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva;
 • zvyšovaním informovanosti verejnosti a vzdelávaním v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie;
 • prispievaním k ochrane a obnove kultúrnych pamiatok a ochrane životného prostredia;
 • podporou dobrovoľníctva a rozvoja dobrovoľníckych aktivít;
 • spoluprácou s inštitúciami a jednotlivcami podobného zamerania;
 • spoluprácou s masmédiami.

Spoločne pomáhame

Ako občianske združenie vidíme zmysel našej činnosti v konkrétnej pomoci a zlepšovaní životných podmienok okolo nás. Túto pomoc sa snažíme realizovať tak prostredníctvom finančnej pomoci, ako aj prostredníctvom dobrovoľníctva a aktivít pre pomoc ľuďom okolo nás.

 • Pravidelne v advente a v pôstnom období podporujeme jednotlivcov v núdzi, ako aj projekty, ktoré sa snažia pomáhať a meniť svet okolo nás k lepšiemu.
 • V rokoch 2020-2021 pravidelne podporujeme drobným príspevkom projekt Omama (OZ Cesta von), ktorého cieľom je vzdelávanie detí žijúcich v sociálne vylúčenom prostredí v osadách, ako aj Resoty Antona Srholca, projekt pomáhajúci ľuďom bez domova.
 • Na pomoc ľuďom na južnej Morave, ktorých v roku 2021 zasiahlo ničivé tornádo, sme prispeli celkovou sumou 600 €. Vyzbieranú sumu sme rozdelili rovnou mierou po 150 € medzi 4 vybrané organizácie, ktoré dnes na južnej Morave profesionálne pomáhajú: dve kresťanské (Diakonie ČCE a Diecézní charita Brno) a dve sekulárne (Člověk v tísni a Český červený kříž). Následne sme získali ešte príspevok vo výške 80 €, ktorý sme venovali Husitskej diakonii.
 • Na pomoc ľuďom, ktorých v roku 2021 zasiahli povodne v Nemecku, sme spolu s našimi členkami a členmi prispeli spolu 300 € – a to prostredníctvom našej partnerskej starokatolíckej cirkvi v Nemecku (Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland).
 • Svojím podpisom sme tiež ako OZ Starokatolíci na Slovensku podporili výzvu na pomoc ľuďom z Afganistanu, ktorú pripravili organizácie Mareena a Liga za ľudské práva.
 • Sme tiež súčasťou koalície organizácií, ktoré sa usilujú o vzdelávanie a prehlbovanie povedomia v oblasti medzináboženského dialógu.