Starokatolícky newsletter


 

Súhlas so spracovaním osobných údajov Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Bol/a som poučený/á, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a informovaný/á, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil/a.